Otoky

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

otok = hmatné (zmáčknutí na tibii, když ďůlek, tak otok) nahromadění vody v intersticiu (a preformovaných tělních dutinách)

otok Lokalizovaný nebo Generalizovaný (1. srdeční, 2. jaterní, 3. ledvinný)

u chodících pacientů otok DK - perimaleolárně -> do poloviny bérce -> stehna

u ležících pacientů na zádech, otok lumbálně

když leží na boku, tak otok na boku..


důležité jestli je otok jednostranný nebo oboustranný


změřit obvody lýtek, když rozdíl nad 2 cm, tak významné

na stehnu tlačíme pravítkem, pak změřit délku čáry na jednom, pak na druhém

Obsah

Lokalizovaný otok

jednostranné

 • typicky u HŽT

-> zničení chlopní v žilách, otoky jsou nevyhnutelné, trvalé

-> vznik chronické žilní nedostatečnosti, rozvoj varixů na žilách DK, zhoršení prokrvení -> trofické změny

-> Dg. SONO + Doppler

-> palpace hlubokých svalů lýtka, Homans (protažení Achillovy šlachy, pokud bolstivost, tak známka HŽT), plantární znamení -> bolestivost u Achillovy šlachy při ŽT a nejasné anamnéze může být příčinou nádor

 • erysipel (s. aureus) má lymfatický přenos, také jednostranný otok
 • ozáření - sterilní zánět, narušení odtoku
 • odstranění lymfatických uzlin (exenterace axilly + ozáření axillly, ablace mammy -> otoky z lymf. obstrukce, uzliny a cévy nahrazeny fibrotickým vazivem neschopným drénovatDg. jednostranný nebo v omezeném rozsahu

někdy bolestivý

Anamnéza:

 • poranění
 • protrombogenní stav
 • nádorové onemocnění
 • ozáření

Fyz vyš:

 • barva
 • palpační citlivost
 • odpor podkoží proti palpaci
 • palpace lymf uzlin

terapie:

ne diuretika - pacient by byl dehydratovaný, se sníženou perfúzí orgánů (ledviny, CNS)

diuretiky se bere tekutina z intravaskulárního prostoru, refill z intersticia, pak až refill z 3. prostoru (ascites, pleurální výpotek)

léčba závisí na příčině

Otok u srdečního selhání

1. symetrické otoky DKK

2. zvýšená náplň krčních žil

3. hepatosplenomegalie


pacient je více dušný v leže, dává přednost sezení (je znát již po pár minutách)

 • chrůpky (= inspirační fenomén, nepřízvučné/přízvučné - zánětlivé při pneumonii)
 • zkrácený poklep a oslabené dýchání nad bazí pravé plíce
 • pleurální výpotek (pravostranné srdeční selhání)
 • nejprve intersticiální, později alveolární plicní edém)
 • anamnéza onemocnění srdce?
 • známky levostranného srdečního selhávání?
 • známky pravostranného srdečního selhávání?
 • známky celkového oběhového selhání? (většinou bývá kombinované pravolevé, při ICHS, HT, MI)

Lab. vyšetření

 • zvýšení poměry urea/kreatinin (urea z 8,5 na 25, kreatinin ze 100 na 200)
 • zvýšení kyseliny močové
 • často hyponatremie (naředí se, i když je natria v těle zadrženo víc)
 • mohou být zvýšené ALT, ALP, AST, GGT

Při zvýšení tlaku v žílách (při srdečním selhání) dojde ke snížení A-V tlakových rozdílů, což vede ke snížené perfuzi orgánů

plicní edém kardiální od nekardiálního se posoudí katetrizací

Otoky u chorob ledvin

1. Nefrotický syndrom (otoky být nemusí, např. po diureticích, do definice patří lab. hodnoty)

2. Akutní nefritický syndrom

3. Snížení glomerulární filtrace - abnormální exkrece Na+

Otoky u chorob ledvin mají charakter generalizovaných otoků, pro něž je charakteristické snížené renální vylučování sodíku a vody díky zvýšené tubulární reabsorpci.

1) Podle teorie "overflow" je primární porucha lokalizovaná v ledvinách a hromadění sodíku a vody v extracelulární tekutině je sekundární děj.

2) Podle teorie "underfilling" je primární poruchou snížení efektivního objemu cirkulující tekutiny, na který reaguje organizmus neurohumorální reakcí podobně jako na hypovolémii s následným zvýšením renální reabsorpce sodíku a vody.

3) Na změně tubulárního transportu se u edémů podílí řada faktorů, z nichž některé mají humorální povahu, například:

 • systém renin-angiotenzin-aldosteron
 • katecholaminy,
 • ADH
 • ANF
 • prostaglandiny

Otoky u chorob jater

Cirhóza

 • ascites
 • hepatosplenomegalie
 • příznak ledovce
 • caput medusae
 • snížená žilní náplň - má hypoalbuminemii - nesmí dostat diuretika, mohlo by dojít k hepatorenálnímu syndromu
 • hypotense, tachykardie

Důsledky otoků

 • buňky jsou od sebe dál, prodloužení difúzní vzdálenosti (ischemie)
 • zhoršené hojení
 • obstrukce kapilár (kůže nepraskne, protože tlak v kapiláře i zvenku se vyrovná)
 • zhoršený odtok metabolitů
 • zhoršení prokrvení svalů
 • změněný tvar (alergické zůžení hlasivek u dětí)
 • změněná funkce (játra, plíce)

Plicní otok - ARDS (po vystavení NH3, Cl-, horký vzduch) nejprve intersticiální, pak alveolární

Otok mozku

 • vazogenní otok - na řezu odtéká voda
 • intracelulární otok (při ischemiích a poškození Na-K-pumpy)
 • interssticiální otok - při sníženém odtoku liquoru

Ochrana před otoky

 • tlaková polyurie v ledvinách
 • zvýšená aktivita lymfatické pumpy
 • washout efekt
 • zvýšená aktivita jaterLéky podporující tvorbu generalizovaných otoků:

 • NSA
 • BKK
 • PAD - proglitazon, rosiglitazon
 • estrogeny
Citováno z „http://www.kulan.cz/Otoky
Osobní nástroje